Decision

TitleIssue DateIssue NumberPdf LaoPdf EngWord Lao
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດກ່ອນການນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ2022-03-220333/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ2022-03-210317/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານສີເຂົ້າ2021-12-241319/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈຳໜ່າຍວັດຖຸມີຄ່າ2021-12-011145/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ2021-10-120848/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຫຼາກເຄມີ2021-09-150863/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາ ລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ2021-09-140851/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າເກືອດຫ້າມນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ2021-09-130848/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຜ່ານແດນ2021-06-140451/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ, ສົ່ງອອກຊົ່ວຄາວ ແລະ ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ສິນຄ້າຄຸ້ມຄອງ2021-03-250230/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້2021-03-230222/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກ2021-03-230221/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບັນຊີເຄມີອຸດສາຫະກຳ2021-03-230220/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຮັກສາເຄມີ2021-02-010072/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກວັດຖຸມີຄ່າ2021-02-260144/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກຳ2020-12-311227/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ-ສຍການຄ້າດ້ານສິນຄ້າອາຊຽນ2020-12-251206/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ2020-08-250777/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານລະບົບການລົງທະບຽນເປັນຜູ້ສົ່ງອອກ ພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ2020-08-060725/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຂ້າສັດ2019-06-050266/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາເຂົ້າລົດມືສອງ ແລະ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນສໍາລັບການນໍາເຂົ້າລົດ HyBrid, ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍອາຍແກັດ NGV, LPG ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ2012-07-0378/ນຍ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງອຄ2020-01-240089/ອຄ.ກກກ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ.2019-03-150265/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄ້າຊາຍແດນ2017-12-051953/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປບ ວຽກງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ2017-03-290445/ອຄ.ກຜຮ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ປບການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນິດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງຂອງ EU2017-01-190087/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໃນຂະແໜງອຄ ແລະ ພາກເອກະຊົນ2016-10-311998/ອຄ.ກຜຮ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສະເພາະທີ່ນຳໃຊ້ກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສັນຍາດ້ານການຄ້າສິນຄ້າ ອາຊຽນ-ຈີນ2014-06-051016/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງທີ 2 ຂອງອາຊຽນ2013-03-060442/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະກາດນຳໃຊ້ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າພາຍໃຕ້ສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊຽນ ແລະ ອົດສຕາລີ-ນິວຊີແລນ2010-12-292504/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດປະຈຳ ສປປ ລາວ2015-05-221006/ອຄ.ຄພນ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ2015-05-221005/ອຄ.ຄພນ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງລາຍການບັນຊີຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພື່ອສົ່ງອອກ (ສະບັບປັບປຸງ)2018-01-031833/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງງານ2019-03-150264/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ2019-01-090023/ອຄ.ກຄທວ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນິຄົມອຸດສາຫະກຳ2019-10-301510/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພັດຫຍາບ2016-02-080224/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກອງທືນໝູນວຽນທາດໂປຕາດຊຽມຟຣູອໍໄຣ2015-12-112470/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ແລະ ການສົ່ງອອກຊົ່ວຄາວສິນຄ້າຄຸ້ມຄອງ2015-06-231237/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ2013-11-252257/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ2013-04-220716/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ເງິນທ່ີໄດ້ມາຈາກການຫັກຄ່າສີ້ນເປື່ອງ2013-09-121736/ອຄ.ຄພນ
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄະນະປະສານງານປະຕູດຽວສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ2012-07-032339/ອຄ.ທຄວ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດ ລາຍການສີນຄ້າຄວບຄຸມ ລາຄາ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ2012-06-041064/ອຄ.ກຄພນ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາດ ແລະ ທາດເຄມີ ອຸດສາຫະກຳ2012-05-281041/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ2012-03-200555/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ2012-03-050469/ອຄ.ກອຫ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ ແບບຄອບຄົວ2011-05-110878/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການມອບສິດ ໃຫ້ພະແນກອຄ ໃນທົ່ວປະເທດອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ສິດທິພິເສດ2010-10-122036/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂາຍໄມ້ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານ FSC2010-10-061976/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີປະຈໍາໂຮງງານ2010-06-111155/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ລາວ ຫວຽດ2009-12-152390/ອຄ,ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດມາດຕະຖານສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງ2009-10-142063/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ອາຊຽນ ຍີ່ປຸ່ນ2009-08-031569/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຄັງແຮເຂົ້າແຫ່ງຊາດ2008-09-2396/ນຍ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ2019-06-050623/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍຮັບ​ຮອງ​ກິດ​ຈະ​ການ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ​ທີ​ຕ້ອງ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ2019-01-180044/ອຄ.ກທຄວ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບັນຊີເຄມີອຸດສາຫະກຳ2018-04-030389/ອ​ຄ.ກອ​ຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄ້າ2017-09-081499/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ​ດ້ວຍ​ສິນ​ຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ​ແຫ່ງ​ຊາດ2017-08-011225/ອ​ຄ.ກ​ສ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຂາຍກົງ2017-01-12 0060/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເລີ່ມ​ແຕ່​ຫົວ​ທີ ຂອງຂະແໜງອ​ຄ2016-08-121424/ອ​ຄ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຢັ້ງ​ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ກໍ​າ​ເນີດ​ສິນ​ຄ້າ​ທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ2016-02-260369/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນໄມ້2015-09-282005/ອ​ຄ.ກອ​ຫ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ2015-09-221950/ອ​ຄ.ຄ​ພນ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຄຸ້ມຄອງຜ່ານແດນ ສປປ ລາວ2015-01-231238/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ລະ​ບຽບ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ເນີດ​ສິນ​ຄ້າ​..ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​..ອາ​ຊຽນເກົາຫຼີທີ່​ໂອນ​ຍ້າຍ​2015-05-180945/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ເຂດເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດສະຫວັນ-ເຊໂນອອກແລະຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ເນີດ…2015-06-300629/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດ2013-03-200903/ອ​ຄ.ຄ​ພນ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ບັດເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ2018-10-111418/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ,ການ​ຜະ​ລິດ,ຈຳ​ໜ່າຍ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຢາ​ສູບ..ຢູ່​ສ​ປ​ປ ລາວ2012-09-041868/ອ​ຄ.ຄ​ພນ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ2012-08-231746/ອ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອົງການຄຸ້ມຄອງລາຄາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ2012-06-041065/ອ​ຄ.ຄ​ພນ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ​ແລະສົ່ງອອກເຂົ້າ2012-06-010452/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄມ້2012-03-010451/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ​ແລະຈຳ​ໜ່າຍ​ເຫຼັກ ແລະ ຊີ​ມັງ2012-06-010450/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍອາຍແກັສ ຢູ່ ສປປ ລາວ2012-02-020238/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ ສປປ ລາວ2012-02-020237/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍລົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ2012-01-13 0075/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ສ​ຄອ​ຊອອກ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ເນີດ​ສິນ​ຄ້າ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ໄດ້​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ2011-12-152387/ອຄ.ກຂອ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໜ່ວຍງານແຈ້ງຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂານາໄມ-ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ2011-03-090471/ອ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຈຸດສອບຖາມຂໍ້ມູນການຄ້າດ້ານການບໍລິການ2011-02-220349/ອ​ຄ.ນ​ຄ​ຕ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່2010-10-192075/ອຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເຫລັກ2010-10-192074/ອ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາໂຮງງານ2010-10-122037ອ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຈັດ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ງານຕະຫຼາດນັດ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ເລກ​ທີ 0582 ອ​ຄ2010-03-190582/ອ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເລກ​ທີ 2062 ອ​ຄ2009-10-142062/ອ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສິດແລະໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງ ເລກ​ທີ 1195 ອ​ຄ2009-04-191195/ອ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ເລກ​ທີ 0719 ອ​ຄ2009-04-030719/ອ​ຄ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າພາຍ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ2008-09-121517/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ..​ເສ​ລີ​ລະ​ຫວ່າງ​ອາ​ຊຽນ-ຈີນ2008-09-021516/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າພາຍ​ໃຕ້​ສັນ​ຍາ​..​ເສ​ລີ​ລະ​ຫວ່າງ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາຫຼີ2008-09-121515/ອ​ຄ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ໂຮງ​ງານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້,ຫວາຍ​ແລະ​ໄມ້​ປ່ອງ2007-02-130221/ອ​ຄ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມ2005-03-24137/ອ​ຫ