Browse

TitleCategoriesIssue DateIssue NumberPdf LaoPdf EngWord Laocategories_hfilter
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ເລກທີ 0947 ປີ 2002Order2002-06-260947/ກທ.ປຕທorder
ຄຳສັ່ງແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ການສະກັດກັ້ນ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ ຢາສູບເຖື່ອນ ເລກທີ 0818 ປີ 2002Order2002-01-290818/ກຄ.ຕປທorder
ຄໍາແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຄໍາສັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີInstruction2006-06-111577/ອຍinstruction
ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງຂື້ນແລະດັດແກ້ທະບຽນວິສາຫະກິດຕາມກົດໝາຍວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1786.pdfInstruction2009-09-071786/ອຄinstruction
ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບູລິມາສິດອັດຕາພາສີຂາເຂົ້າເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສຳລັບສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເລກທີ 24 ປີ 2005Order2005-09-0124/ນຍorder
ຄໍາສັງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ເລກທີ 37 ປີ 2006Order2006-10-2437/ນຍorder
ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ການປະສານງານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ເລກທີ 17 ນຍ ປີ 2008Order2008-09-2217/ນຍorder
ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການທົດລອງ 03 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 1902 – Copy.pdfInstruction2012-09-071902/ອຍinstruction
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແກ້ໄຂກ່ຽວກັບສະພາບການປັ່ນປ່ວນ ກັກຕຸນ ແລະ ສວຍໂອກາດຂື້ນລາຄາ ເລກທີ 0096ຄພນ ປີ2009Order2009-01-210096/ອຄ.ຄພນorder
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ສິນຄ້າ-ລາຄາ ເລກທີ 0476 ອຄ ຄພນ ປີ 2009Order2009-03-010476/ອຄ.ຄພນorder
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອໃນບາງມາດຕາ ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟInstruction2018-05-020521/ອຄ.ກຄພນinstruction
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງລາຄາ ໝູ ແລະ ຊີ້ນໝູ ດ້ວຍການກຳນົດໂຄງສ້າງລາຄາ ໃນແຕ່ລະຂອດ (ລ້ຽງ, ນາຍຮ້ອຍ ແລະ ລູກຂຽງ) ເລກທີ 0493 ຄພນ ປີ 2009Order2009-03-130493/ອຄ.ຄພນorder
ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ນໍາເຂົ້າຍານພະຫະນະທຸກປະເພດ ແບບບໍ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖຶກເປົ້າໝາຍ ເລກທີ 017 ນຍ ປີ 2009Order2009-05-11017/ນຍorder
ຄຳສັ່ງແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາແກ້ໄຂກ່ຽວກັບກາບສະພາບການປັ່ນປ່ວນ… ເລກທີ 0332 ອຄ ຄພນ ປີ 2010Order2010-02-150332/ອຄ.ຄພນorder
ຄຳສັ່ງ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າສະບຽບອາຫານ ປະເພດເຂົ້າກິນ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເລກທີ 1374 ປີ 2010Order2010-07-191374/ອຄorder
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາກິດຈະການໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ເລກທີ .2044 ອຄ ປີ 2010Order2010-10-132044/ອຄorder
ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຄ້າຊາຍແດນ ເລກທີ 3231.pdfInstruction2018-07-133231/ກຂອ.ຊດinstruction
ຄຳສັ່ງແນະນຳກ່ຽວກັບການລົບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ​0395 ອຄ ປີ 2011.Order2011-02-25​0395/ອຄorder
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນກິດຈະການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0045.pdfInstruction2019-01-180045/ອຄ.ກທຄວinstruction
ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຊື້-ຂາຍໄມ້ປະເພດຫວງຫ້າມ ເລກທີ 010 ນຍ ປີ 2011Order2011-06-02010/ນຍorder
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງລາຄາ ຊີ້ນງົວ, ໝູ, ໄກ່ ແລະ ປາ ເລກທີ 0312 ອຄ.ຄພນ ປີ 2012Order2012-02-130312/ອຄ.ຄພນorder
ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການແນະນຳປະຕິບັດຂໍ້ທີ່ 10.1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ່ 32ນຍ, ລົງວັນທີ່ 06 ມີນາ 2012 ເລກທີ 22 ນຍ ປີ 2012Order2012-09-2622/ນຍorder
ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່ຽວກັບ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເລກທີ 1984.pdfInstruction2007-04-251984/ກຂອinstruction
ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງວິສາຫະກິດໃນໄລຍະໃໝ່ 19 ນຍ ປີ 2013Order2013-09-0519/ນຍorder
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ເລກທີ 0719ອຄ, ລົງວັນທີ 03,04,2009 ເລກທີ 312.pdfInstruction2009-05-11312/ອຄ.ກອກinstruction
ຄຳສັ່ງຂອງ ກ່ຽວກັບ ການຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເລກທີ 1812 ກຂອ ປີ 2015Order2015-09-041812/ອຄ.ກຂອorder
ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວOrder2015-12-162501/ອຄ.ຄພນorder
ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບທີ່ສາມາດສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ ເລກທີ 2156 ອຄ.ກຂອ ປີ 2015Order2015-10-192156/ອຄ.ກຂອorder
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງກໍາເນິດສີນຄ້ານໍາເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ເລກທີ 1031.pdfInstruction2010-05-251031/ອຄ.ກຂອinstruction
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂຶ້ນລົດເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດOrder2016-11-252143/ອຄ.ກຂອorder
ຄຳສັ່ງແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະມູນຂາຍໄມ້ທີ່ຢຶດເປັນຂອງລັດ ເລກທີ 0336 ອຄ.ກຂອ ປີ 2017Order2017-03-130336/ອຄ.ກຂອorder
ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ ນ້ຳມັນດິບ ແລະ ນ້ຳມັນເກິ່ງສຳເລັດຮູບ ເພື່ອມາປະກອບກັ່ນຕອງ ຫຼື ຜະລິດຢູ່ໂຮງງານ ເລກທີ 0535 ອຄ.ກຂອ ປີ 2017Order2017-04-100535/ອຄ.ກຂອorder
ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ເຫຼັກ ແລະ ຊີມັງ ເລກທີ 1364 ອຄ.ກຂອ ປີ 2018Order2018-09-281364/ອຄ.ກຂອorder
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມDecision2005-03-24137/ອ​ຫdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ໂຮງ​ງານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້,ຫວາຍ​ແລະ​ໄມ້​ປ່ອງDecision2007-02-130221/ອ​ຄdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າພາຍ​ໃຕ້​ສັນ​ຍາ​..​ເສ​ລີ​ລະ​ຫວ່າງ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາຫຼີDecision2008-09-121515/ອ​ຄdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ..​ເສ​ລີ​ລະ​ຫວ່າງ​ອາ​ຊຽນ-ຈີນDecision2008-09-021516/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າພາຍ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງDecision2008-09-121517/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ເລກ​ທີ 0719 ອ​ຄDecision2009-04-030719/ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສິດແລະໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງ ເລກ​ທີ 1195 ອ​ຄDecision2009-04-191195/ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເລກ​ທີ 2062 ອ​ຄDecision2009-10-142062/ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຈັດ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ງານຕະຫຼາດນັດ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ເລກ​ທີ 0582 ອ​ຄDecision2010-03-190582/ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາໂຮງງານDecision2010-10-122037ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເຫລັກDecision2010-10-192074/ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່Decision2010-10-192075/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຈຸດສອບຖາມຂໍ້ມູນການຄ້າດ້ານການບໍລິການDecision2011-02-220349/ອ​ຄ.ນ​ຄ​ຕdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໜ່ວຍງານແຈ້ງຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂານາໄມ-ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າDecision2011-03-090471/ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ສ​ຄອ​ຊອອກ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ເນີດ​ສິນ​ຄ້າ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ໄດ້​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດDecision2011-12-152387/ອຄ.ກຂອ decision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍລົດ ຢູ່ ສປປ ລາວDecision2012-01-13 0075/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ ສປປ ລາວDecision2012-02-020237/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍອາຍແກັສ ຢູ່ ສປປ ລາວDecision2012-02-020238/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ​ແລະຈຳ​ໜ່າຍ​ເຫຼັກ ແລະ ຊີ​ມັງDecision2012-06-010450/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄມ້Decision2012-03-010451/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ​ແລະສົ່ງອອກເຂົ້າDecision2012-06-010452/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ບົດແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາວ່າດ້ວຍສິນຄ້າຜ່ານແດນລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລ ແລະ ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ເລກທີ 1785.pdfInstruction2010-09-061785/ອຄ.ກຂອinstruction
ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາໂຮງງານ ເລກທີ 051.pdfInstruction2011-01-24051/ອຄ.ກອກinstruction
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຂາຍໄມ້ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ ຂອງສະພາບໍລິຫານປ່າໄມ້ສາກົນ(FSC) ເລກທີ 0272.pdfInstruction2011-01-250272/ກຂອinstruction
ບົດແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເຫລັກ ເລກທີ 167.pdfInstruction2010-03-18167/ອຄ.ກອກinstruction
ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່ ເລກທີ 168.pdfInstruction2011-03-18168/ອຄ.ກອກinstruction
ບົດແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ເລກທີ 474ນຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ້ຄອງລາຄາສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ເລກທີ 1405.pdfInstruction2012-07-111405/ອຄ.ຄພນinstruction
ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາເຂົ້າ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ເລກທີ 1514.pdfInstruction2012-07-301514/ອຄ.ຄພນinstruction
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດສີນຄ້າໂອທອບ ( ODOP ) ເລກທີ 3558.pdfInstruction2012-11-253558/ສພຄinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອົງການຄຸ້ມຄອງລາຄາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າDecision2012-06-041065/ອ​ຄ.ຄ​ພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າDecision2012-08-231746/ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ,ການ​ຜະ​ລິດ,ຈຳ​ໜ່າຍ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຢາ​ສູບ..ຢູ່​ສ​ປ​ປ ລາວDecision2012-09-041868/ອ​ຄ.ຄ​ພນdecision
ບົດແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄ້າ ເລກທີ 0807.pdfInstruction2013-09-200807/ຄພນ.ກກຄinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ບັດເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າDecision2018-10-111418/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດDecision2013-03-200903/ອ​ຄ.ຄ​ພນdecision
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ທີ່ຊື້ຢູ່ງານວາງສະແດງ ເລກທີ 1027.pdfInstruction2015-05-251027/ອຄ.ກຂອinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ເຂດເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດສະຫວັນ-ເຊໂນອອກແລະຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ເນີດ…Decision2015-06-300629/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ລະ​ບຽບ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ເນີດ​ສິນ​ຄ້າ​..ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​..ອາ​ຊຽນເກົາຫຼີທີ່​ໂອນ​ຍ້າຍ​Decision2015-05-180945/ອຄ.ກຂອdecision
ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍInstruction2015-06-170515/ຄພນ.ພຕສinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຄຸ້ມຄອງຜ່ານແດນ ສປປ ລາວDecision2015-01-231238/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າDecision2015-09-221950/ອ​ຄ.ຄ​ພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນໄມ້Decision2015-09-282005/ອ​ຄ.ກອ​ຫdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຢັ້ງ​ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ກໍ​າ​ເນີດ​ສິນ​ຄ້າ​ທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກDecision2016-02-260369/ອ​ຄ.ກ​ຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເລີ່ມ​ແຕ່​ຫົວ​ທີ ຂອງຂະແໜງອ​ຄDecision2016-08-121424/ອ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຂາຍກົງDecision2017-01-12 0060/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ​ດ້ວຍ​ສິນ​ຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ​ແຫ່ງ​ຊາດDecision2017-08-011225/ອ​ຄ.ກ​ສ​ຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄ້າDecision2017-09-081499/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບັນຊີເຄມີອຸດສາຫະກຳDecision2018-04-030389/ອ​ຄ.ກອ​ຫdecision
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍຮັບ​ຮອງ​ກິດ​ຈະ​ການ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ​ທີ​ຕ້ອງ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດDecision2019-01-180044/ອຄ.ກທຄວdecision
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍສີນຄ້າDecree2001-10-11206/ນຍdecree
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທືນສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກDecree2006-02-1434/ນຍdecree
ດຳລັດວ່າ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ປີ 2006Uncategorized2006-04-1267/ນຍ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າDecree2009-07-07180/ນຍdecree
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທືນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງDecree2019-09-04299/ລບdecree
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກDecree2010-04-22228/ນຍdecree
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການແຈ້ງ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າDecree2010-08-19363/ນຍdecree
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການDecree2010-11-18474/ນຍdecree
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສີນຄ້າDecree2011-04-06114/ລບdecree
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການກວດກາການຄ້າDecree2012-12-04508/ລບdecree
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດແບ່ງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງDecree2017-01-1625/ລບdecree
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟDecree2017-10-27331/ນຍdecree
ແຈ້ງການ ເລື່ອງມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງງານປະກອບລົດ.136.Notice2002-04-02136/ອຄnotice
ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຄ້າ ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ, ສິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດ ເພື່ອມາປະກອບຢູ່ໂຮງງານ 0340Notice2003-03-270340/ກຄ.ຕປທnotice
ແຈ້ງການ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນເອກະສານ ເພື່ອນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 1691Notice2004-10-071691/ຫສນຍnotice
ແຈ້ງການ ການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການກຳນົດກົນໄກການນຳເຂົ້າລົດ, ສິນສ່ວນລົດ ເພື່ອມາປະກອບຢູ່ໂຮງງານ 045Notice2005-01-14045/ຫສນຍ.ລຂnotice
ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ັງປະຕິບັດການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສຳລັບສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ບຸລິມະສິດ ອັດຕາພາສີຂາເຂົ້າ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນNotice2005-09-130945/ກຄ.ຕປທnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການມອບໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກອະນຸຍາດນຳເຂົ້າລົດຮັບໃຊ້ການຜະລິດທາງກົງ 1797Notice2006-12-181797/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການແນະນໍາເພີ້ມເຕີມການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນ 1734Notice2006-09-191734/ຫກ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ 311Notice2007-05-14311/ອຄ.ກອກnotice
ແຈ້ງການ ການເກັບຄ່າຊັກພິເສດ ຂາອອກ ສິນຄ້າປະເພດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບ ແລະ ໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນ ເວລາສົ່ງອອກ ຜ່ານດ່ານພາສີໄປຕ່າງປະເທດ 159Notice2008-01-29159/ຄລບnotice
ແຈ້ງການ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອສົ່ງອອກ 0157Notice2008-02-040157/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບລາຄາພັນທະໄມ້ຄຸ້ມຄອງທ່ອນນ້ອຍ(ໜ້າຕ່າງນ້ອຍ).0710Notice2008-05-070710/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ຕາຕະລາງຮ່າງເອກະສານສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ.663Notice2008-10-08663/ອຄ.ກອກnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ກະຊວງ ອຄ ແລະ ກະຊວງ ກປມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການສົ່ງອອກໄມ້ 1354Notice2008-08-081354/ອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການ ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະລາກແກ່ໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອງຈັກປຸງແຕ່ງໄມ້. 1440Notice2008-09-041440/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເກັບຊື້, ຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປູກ. 1887Notice2008-11-121887/ອຄ.ກຂອnotice
ການຈັດຕັ້ັງປະຕິບັດການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສຳລັບສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ບຸລິມະສິດ ອັດຕາພາສີຂາເຂົ້າ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ 1119Notice2009-06-081119/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ເພື່ອເກັບຊື້ເຂົ້າຄັ້ງແຮ່ 1093Notice2009-06-241093/ຄລບnotice
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສິນຄ້າຄວບຄຸມທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກແບບບໍ່ອັດຕະໂນມັດ ຂອງ ສປປ ລາວ 2151Notice2009-10-302151/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດໃບຢາສູບ ຢູ່ ສປປ ລາວ 1615Notice2010-07-061615/ຫອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການໂຮງງານ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 474Notice2010-08-13474/ອຄ.ກອກnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້Notice2010-08-311700/ອຄnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບແຫ່ລງກໍາເນີດສິນຄ້າພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າສິນຄ້າຂອງອາຊຽນ(ATIGA) 2035Notice2010-10-122035/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນ ການອອກໃບຢົ້ັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີກສິນຄ້າ OCPແລະແບບຟອມແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ FORM E 2505Notice2010-12-292505/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິນຄ້າເກືອດຫ້າມການນຳເຂົ້າ ຫຼື ການສົ່ງອອກ. 0973Notice2011-05-250973/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການການ ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ຟອມ E, AK, AJ, AANZ, SPT ແລະ CO Korea 0002Notice2012-01-030002/ຫອຄ.ກຂອnotice
ລາຍການສິນຄ້າ 0076Notice2012-01-130076/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການໃຫ້ໂຈະການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະເຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 1036Notice2012-05-281036/ອຄ.ສລທnotice
ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດລາຍການສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຄວບຄຸມລາຄາຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ 1264Notice2012-01-271264/ອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກເລກທີ 32. 1180Notice2012-06-191180/ອຄ.ອພນnotice
ແຈ້ງການ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແກ້ໄຂກ່ຽວກັບສະພາບການປັນປວນ, ກັກຕຸນ ແລະ ສວຍໂອກາດຂື້ນລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫລາດ 1513Notice2012-07-301513/ອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການ ໃຫ້ບັນທຶກເລກລະຫັດວິສາຫະກິດຖ້າມີການປ່ຽນແປງເລກລະຫັດ ຂອງຂັ້ນສູນກາງ ມາເປັນເລກລະຫັດຂອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ 0756Notice2012-07-300756/ສລທ.ຫຖຊnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າປະເພດໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ພາສີ 2559Notice2012-09-072559/ຫອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການນຳເຂົ້າເຫຼັກ ແລະ ຊີມັງ ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ໂຄງການ 0833Notice2013-02-060883/ກຂອ.ບຂອnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຟອມເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາການຄ້າ 1068Notice2013-04-081068/ຫອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ. 1592Notice2013-08-261592/ອຄ.ທຄວnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແບບຟອມເອກະສານຄຳຮ້ອງ, ປື້ມຕິດຕາມ ແລະ ປື້ມລົງທະບຽນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ. 1617Notice2013-08-281671/ອຄ.ທຄວnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ, ກຳນົດເວລາ,64, ແບບຟອມ, ຄ່າແບບຟອມ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ສຳລັບການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ. 1620Notice2013-08-281620/ອຄ.ທຄວnotice
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວັກສອງ ມາດຕາ 17 ຂອງກົດມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງ ເສີມການລົງທືນ 1129Notice2013-10-211129/ທຄວ.ອຄnotice
ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ່ຊົມໃຊ້ 2067Notice2013-10-252067/ອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າຟອມ D ແລະ ຟອມ AK ສະບັບປັບປຸງ 2795Notice2013-10-042795/ຫອຄ.ກຂອ.ຄຄnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ. 1590Notice2013-08-261590/ອຄ.ທຄວnotice
ແຈ້ງການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆໃຊ້ເງີນກີບ 0448Notice2014-02-180448/ຫອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດ 0205Notice2014-03-240205/ຄພນ.ພຕສnotice
ແຈ້ງການເລື່ອງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆ 1199Notice2014-07-041199/ອຄ.ທຄວnotice
ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ ຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ສາຂາ (ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ) 1218Notice2014-07-091218/ອຄ.ທຄວnotice
ໃຫ້ວີສາຫະກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆມາຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ 1350Notice2014-08-011350/ອຄ.ທຄວnotice
ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ Form AJ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2261Notice2014-08-152261/ຫອຄ.ກຂອ.ຄຄnotice
ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 2037Notice2014-10-282037/ອຄ.ທຄວnotice
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຊື່ວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ 2038Notice2014-10-282038/ອຄ.ທຄວnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສີນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ 1244Notice2015-05-121244/ຫອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການແນະນໍາເພີ້ມເຕີມເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ-ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ເລກທີ 1005ອຄ.ຄພນ,ລົງວັນທີ 22052015-0515Notice2015-01-170515/ຄພນ.ພຕສnotice
ແຈ້ງການ ແນະນໍາເພີ້ມເຕີມເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ເລກທີ 1005ອຄ.ຄພນ,ລົງວັນທີ 22052015-0661Notice2015-01-160611/ຄພນ.ພຕສnotice
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ 1328Notice2015-07-131328/ອຄ.ທຄວnotice
ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 1327Notice2015-07-131327/ອຄ.ທຄວnotice
ແຈ້ງການ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ(ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍ) ມາປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 2663Notice2015-09-242663/ຫອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການການກວດກາຕິດຕາມການມີຕົວຕົນຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍຫຼັງທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 2121Notice2015-10-142121/ອຄ.ທຄວnotice
ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ AANZ ສະບັບປັບປຸງ 0075Notice2016-01-130075/ຫອຄ.ກຂອ.ຄຄ.02notice
ແຈ້ງການ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມ,ກວດກາ,ແກ້ໄຂສະພາບປັ່ນປ່ວນ,ກັກຕຸ້ນ ແລະ ສວຍໂອກາດຂື້ນລາຄາ ໃນໄລຍະເທດສະການ ງານບຸນຕ່າງໆ ຕາມປະເພນີໃນປີ 2014 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. 2402Notice2015-12-012402/ອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຊັບພະສີນຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1950ອຄ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 22092015- 0320Notice2019-05-050320/ຫອຄ.ຄພນnotice
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ແບບຟອມເອກະສານການຢັ້ງຢືນ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທຳມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສວນປູກ ເພື່ອສົ່ງອອກ 1161Notice2016-11-301161/ກອຫ.ມຖnotice
ແຈ້ງການ ການສົ່່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ປອກໄປຕ່າງປະເທດ 1242Notice2016-07-181242/ອຄnotice
ແຈ້ງການ ການຢັ້ງ​ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ກໍາ​ເນີດ​ສິນ​ຄ້າ ທີ່​ໄດ້​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານແຫ່ງ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ 1824Notice2017-08-171824/ຫອຄ.ກຂອnotice
​ແຈ້ງ​ການ ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ທຶນ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 2770Notice2017-11-172770/ຫອຄ.ກທຄວnotice
ແຈ້ງການ ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະລາກແກ່ໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອງຈັກປຸງແຕ່ງໄມ້ 1440Notice2008-09-041440/ອຄ.ກຂອnotice
ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ ແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແບບບໍ່ອັດຕະໂນມັດ 0076Notice2012-01-130076/ອ​ຄ.ກ​ຂອnotice
ແຈ້ງການແນະນໍາເພີ້ມເຕີມເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ 0515Notice2015-06-170515/ຄພນ.ພຕສnotice
ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ເລກທີ 0807Other1999-09-020807/ກຄຫother
ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຄ້າຂາອອກຕໍ່ ເລກທີ 1195Other1994-07-181195/ກຄother
ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍແກັດຫຸງຕົ້ມOther2001-06-20756/ກຄ.ພນother
ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ກ່ໜວກັບການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ນໍ້າເສຍຄຸນອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ປຸງແຕ່ງ ເລກທີ 326Other2005-10-06326/ອຫother
ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຄວບຄຸ້ມການຜະລິດການນຳເຂົ້າ ແລະຈຳໜ່າຍ ຢາສູບ ຢູ່ສປປ ລາວ ເລກທີ 0388Other2007-05-040388/ອຄ.ຄພນother
ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈອງ ແລະ ຮັບຮອງຊື່ວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0924Other2008-06-040924/ອຄother
ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດສົ່ງອອກຂະໜາດນ້ອຍຊາຍແດນ ເລກທີ 0948Other2001-08-130948/ອຄ.ຕປທother
ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄັງແຮເຂົ້າແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ 2025Other2010-10-122025/ອຄ.ຄພນother
ລະບຽບການຊື້-ຂາຍໄມ້ຈາກສວນປູກ ເລກທີ 1862Other2008-11-051862/ອຄ.ກຂອother
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເລກທີ 1163Other2012-06-181163/ອຄ.ທສວother
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງທຶນເງິນກູ້ ເພື່ອເກັບຊື້ເຂົ້າແຮແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ເລກທີ 2024Other2010-10-122024/ອຄ.ຄພນother
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງLaw2011-12-2111/ສພຊlaw
ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ(ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)Law2013-12-2646/ສພຊlaw
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)Law2013-12-2748/ສພຊlaw
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳເຂົ້າສິນຄ້າLaw2017-10-30059/ສພຊlaw
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັດຖະກຳLaw2008-07-2502/ສພຊlaw
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດLaw2015-07-1460/ສພຊlaw
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີLaw2016-11-1007/ສພຊlaw
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້Law2010-06-3002/ສພຊlaw
ແຈ້ງການ ການຢັ້ງ​ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ກໍາ​ເນີດ​ສິນ​ຄ້າ ທີ່​ໄດ້​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານແຫ່ງ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ 1824Notice2017-08-171824/ຫອຄ.ກຂອnotice
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ບັນຫາຄົນຕ່າງປະເທດ ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບInstruction2019-06-120651 /ອຄ.ກຄພນinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າຂອງຄົນຕ່າງປະເທດDecision2019-06-050623/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຄັງແຮເຂົ້າແຫ່ງຊາດDecision2008-09-2396/ນຍdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ອາຊຽນ ຍີ່ປຸ່ນDecision2009-08-031569/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດມາດຕະຖານສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງDecision2009-10-142063/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ລາວ ຫວຽດDecision2009-12-152390/ອຄ,ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີປະຈໍາໂຮງງານDecision2010-06-111155/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂາຍໄມ້ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານ FSCDecision2010-10-061976/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການມອບສິດ ໃຫ້ພະແນກອຄ ໃນທົ່ວປະເທດອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ສິດທິພິເສດDecision2010-10-122036/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ ແບບຄອບຄົວDecision2011-05-110878/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳDecision2012-03-050469/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳDecision2012-03-200555/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາດ ແລະ ທາດເຄມີ ອຸດສາຫະກຳDecision2012-05-281041/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດ ລາຍການສີນຄ້າຄວບຄຸມ ລາຄາ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າDecision2012-06-041064/ອຄ.ກຄພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄະນະປະສານງານປະຕູດຽວສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດDecision2012-07-032339/ອຄ.ທຄວdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ເງິນທ່ີໄດ້ມາຈາກການຫັກຄ່າສີ້ນເປື່ອງDecision2013-09-121736/ອຄ.ຄພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງDecision2013-04-220716/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳDecision2013-11-252257/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ແລະ ການສົ່ງອອກຊົ່ວຄາວສິນຄ້າຄຸ້ມຄອງDecision2015-06-231237/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກອງທືນໝູນວຽນທາດໂປຕາດຊຽມຟຣູອໍໄຣDecision2015-12-112470/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພັດຫຍາບDecision2016-02-080224/ອຄ.ກຂອdecision
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 9 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ສະບັບເລກທີ 27/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ຕຸລາ 2017Instruction2018-07-050905/ອຄ.ກນຄຕinstruction
ກົດໝາຍການຕອບໂຕ້ການທຸ້ມຕະຫຼາດແລະ-ການຊ່ວຍຫນູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກLaw2019-06-1465/ສພຊlaw
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກDecree2019-12-27470/ລບdecree
ຄຳສັ່ງຂອງ ລມຕ-ຍົກເລີກການອອກໃບຢັ້ງຢືນນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານOrder2019-12-261848/ອຄ.ກອຫorder
ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ, ການຜ່ານແດນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວOrder2019-10-1612/ນຍorder
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນິຄົມອຸດສາຫະກຳDecision2019-10-301510/ອຄ.ກອຫdecision
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດInstruction2020-01-310118/ອຄ ກຂອinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດDecision2019-01-090023/ອຄ.ກຄທວdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງງານDecision2019-03-150264/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງລາຍການບັນຊີຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພື່ອສົ່ງອອກ (ສະບັບປັບປຸງ)Decision2018-01-031833/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍDecision2015-05-221005/ອຄ.ຄພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດປະຈຳ ສປປ ລາວDecision2015-05-221006/ອຄ.ຄພນdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະກາດນຳໃຊ້ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າພາຍໃຕ້ສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊຽນ ແລະ ອົດສຕາລີ-ນິວຊີແລນDecision2010-12-292504/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງທີ 2 ຂອງອາຊຽນDecision2013-03-060442/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສະເພາະທີ່ນຳໃຊ້ກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສັນຍາດ້ານການຄ້າສິນຄ້າ ອາຊຽນ-ຈີນDecision2014-06-051016/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໃນຂະແໜງອຄ ແລະ ພາກເອກະຊົນDecision2016-10-311998/ອຄ.ກຜຮdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ປບການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນິດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງຂອງ EUDecision2017-01-190087/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປບ ວຽກງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າDecision2017-03-290445/ອຄ.ກຜຮdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄ້າຊາຍແດນDecision2017-12-051953/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ.Decision2019-03-150265/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງອຄDecision2020-01-240089/ອຄ.ກກກdecision
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການໂຈະການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ກ່ຽວກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສຕິກເປັນວັດຖຸດິບOrder2019-07-310930/ອຄ.ກອຫorder
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາເຂົ້າລົດມືສອງ ແລະ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນສໍາລັບການນໍາເຂົ້າລົດ HyBrid, ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍອາຍແກັດ NGV, LPG ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟDecision2012-07-0378/ນຍdecision
ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍລາຄາພັນທະໄມ້ທຳມະຊາດ ແລະ ລາຄາໄມ້ປູກUncategorized2015-09-041813/ອຄ.ກຂອ
ລະບຽບການຊື້-ຂາຍໄມ້Uncategorized2012-08-231726/ອຄ. ກຂອ
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 10, 11 ແລະ 18 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ສະບັບເລກທີ 65/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2019.Instruction2020-05-120464/ອຄ.ກນຄຕinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຂ້າສັດDecision2019-06-050266/ອຄ.ກອຫdecision
ແຈ້ງການເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການປະມູນຂາຍໄມ້ຍຶດຂອງລັດ ແລະ ໄມ້ທີ່ຍັງຄ້າງNotice2017-09-251591/ອຄ.ກຂອnotice
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫລືອຢາງພາສຕິກInstruction2020-07-170682/ອຄ.ກອຫinstruction
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະມາຄົມປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້Instruction2020-07-300707/ອຄ.ຄພນinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານລະບົບການລົງທະບຽນເປັນຜູ້ສົ່ງອອກ ພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າDecision2020-08-060725/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກDecision2020-08-250777/ອຄ.ກອຫdecision
ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າລົດແທຣັກເຕີທີ່ຮັບໃຊ້ສະເພາະການຜະລິດກະສິກຳOrder2020-10-190982/ອຄorder
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ-ສຍການຄ້າດ້ານສິນຄ້າອາຊຽນDecision2020-12-251206/ອຄ.ກຂອdecision
ບົດແນະນຳການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ອຫປຸງແຕ່ງແລະ ຫກInstruction2020-01-31137/ກອຫ.ສຂອinstruction
ຄຳແນະນໍາວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມInstruction2020-12-301834/ກອຫ.ມຖinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກຳDecision2020-12-311227/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກວັດຖຸມີຄ່າDecision2021-02-260144/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຮັກສາເຄມີDecision2021-02-010072/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບັນຊີເຄມີອຸດສາຫະກຳDecision2021-03-230220/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກDecision2021-03-230221/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້Decision2021-03-230222/ອຄ.ກອຫdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ, ສົ່ງອອກຊົ່ວຄາວ ແລະ ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ສິນຄ້າຄຸ້ມຄອງDecision2021-03-250230/ອຄ.ກຂອdecision
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດInstruction2021-07-120588/ອຄ.ກຂອinstruction
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກDecree2021-04-12296/ລບdecree
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຜ່ານແດນDecision2021-06-140451/ອຄ.ກຂອdecision
ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ພາຍຫຼັງຍຸບເລີກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີNotice2021-08-250793/ອຄ.ຫອຄnotice
ແຈ້ງການ ການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃໝ່ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າNotice2021-08-201321/ຫອຄnotice
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າເກືອດຫ້າມນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກDecision2021-09-130848/ອຄ.ກຂອdecision
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກໄມ້ປູກໄປຕ່າງປະເທດInstruction2021-12-190981/ອຄinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາ ລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກDecision2021-09-140851/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຫຼາກເຄມີDecision2021-09-150863/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງDecision2021-10-120848/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈຳໜ່າຍວັດຖຸມີຄ່າDecision2021-12-011145/ອຄ.ກຂອdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານສີເຂົ້າDecision2021-12-241319/ອຄ.ກອຫdecision
ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ດ້ວຍການກຳນົດລາຄາຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍOrder2021-10-070932/ອຄ.ກຄພນorder
ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ທຳມະຊາດInstruction2022-03-220332/ອຄinstruction
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນDecision2022-03-210317/ອຄdecision
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດກ່ອນການນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກDecision2022-03-220333/ອຄdecision
ກົດໝາຍUncategorized2017-11-1538/ສພຊ