ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການກວດກາການຄ້າ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການກວດກາການຄ້າ
Issue Number: 508/ລບ
Issue Date: ເດືອນທັນວາ 4, 2012
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO