ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາການຄ້າ ເລກທີ 508 ລບ ປີ2012

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາການຄ້າ ເລກທີ 508 ລບ ປີ2012
Issue Number: 508/ລບ
Issue Date: December 4, 2012
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO