ປ້ອນຟອມດ້ານລຸ່ມເພື່ອຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ໂທລະສັບ

+856-21 412014

ແຟັກ

+856-21 453985

ອີເມວ

Legisdivision.moic@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ຖະໜົນ ໂພນໄຊ, ບ້ານ ໂພນໄຊ
ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ຕູ້ ປ.ນ 4107
ສ.ປ.ປ.ລາວ