ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້

Metadata

Name: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
Issue Number: 02/ສພຊ
Issue Date: ເດືອນມີນາ 30, 2010
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word lao: DOC LAO