ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້

Metadata

Name: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
Issue Number: 02/ສພຊ
Issue Date: June 30, 2010
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO