ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການມອບສິດ ໃຫ້ພະແນກອຄ ໃນທົ່ວປະເທດອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ສິດທິພິເສດ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການມອບສິດ ໃຫ້ພະແນກ
Issue Number: 2036/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: ເດືອນຕຸລາ 12, 2010
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO