ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນິຄົມອຸດສາຫະກຳ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນິຄົມອຸດສາຫະກຳ
Issue Number: 1510/ອຄ.ກອຫ
Issue Date: ເດືອນຕຸລາ 30, 2019
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO