ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັດຖະກຳ

Metadata

Name: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັດຖະກຳ
Issue Number: 02/ສພຊ
Issue Date: ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2008
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO
word eng: DOC EN