ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ

Metadata

Name: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ
Issue Number: 60/ສພຊ
Issue Date: ເດືອນກໍລະກົດ 14, 2015
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word lao: DOC LAO
word eng: DOC EN