ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີ

Metadata

Name: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີ
Issue Number: 07/ສພຊ
Issue Date: ເດືອນພະຈິກ 10, 2016
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO