ກົດໝາຍ

ຊື່Issue DateເລກທີນິຕິກຳPdf LaoPdf EngWord LaoWord Eng
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ(ສະບັບປັບປຸງ)2020-04-06000
ກົດໝາຍການຕອບໂຕ້ການທຸ້ມຕະຫຼາດແລະ-ການຊ່ວຍຫນູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ2019-06-1465/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້2010-06-3002/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີ2016-11-1007/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ2015-07-1460/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັດຖະກຳ2008-07-2502/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳເຂົ້າສິນຄ້າ2017-10-30059/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)2013-12-2748/ສພຊ
ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ(ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)2013-12-2646/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ2011-12-2111/ສພຊ