ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດສີນຄ້າໂອທອບ ( ODOP ) ເລກທີ 3558.pdf

Metadata

Name: ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດສີນຄ້າໂອທອບ ( ODOP ) ເລກທີ 3558.pdf
Issue Number: 3558/ສພຄ
Issue Date: November 25, 2012
Category: Instruction
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO