ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍສີນຄ້າ ເລກທີ 206 ປີ2001

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍສີນຄ້າ ເລກທີ 206 ປີ2001
Issue Number: 206/ນຍ
Issue Date: October 11, 2001
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO