ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອົງການຄຸ້ມຄອງລາຄາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອົງການຄຸ້ມຄອງລາຄາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
Issue Number: 1065/ອ​ຄ.ຄ​ພນ
Issue Date: June 4, 2012
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO