ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ບັນຫາຄົນຕ່າງປະເທດ ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ

Metadata

Name: ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ບັນຫາຄົນຕ່າງປະເທດ ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
Issue Number: 0651 /ອຄ.ກຄພນ
Issue Date: June 12, 2019
Category: Instruction
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word lao: DOC LAO
word eng: DOC EN