ໃຫ້ວີສາຫະກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆມາຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ 1350

Metadata

Name: ໃຫ້ວີສາຫະກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆມາຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ 1350
Issue Number: 1350/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: August 1, 2014
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO