ແຈ້ງການ ເລື່ອງມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງງານປະກອບລົດ.136.

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ເລື່ອງມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງງານປະກອບລົດ.136.
Issue Number: 136/ອຄ
Issue Date: April 2, 2002
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO