ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ Form AJ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2261

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ Form AJ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2261
Issue Number: 2261/ຫອຄ.ກຂອ.ຄຄ
Issue Date: August 15, 2014
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO