ແຈ້ງການ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດໃບຢາສູບ ຢູ່ ສປປ ລາວ 1615

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດໃບຢາສູບ ຢູ່ ສປປ ລາວ 1615
Issue Number: 1615/ຫອຄ.ຄພນ
Issue Date: July 6, 2010
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດໃບຢາສູບ ຢູ່ ສປປ ລາວ 1615
Issue Number: 1615/ຫອຄ.ຄພນ
Issue Date: July 6, 2010
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO