ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດ 0205

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດ 0205
Issue Number: 0205/ຄພນ.ພຕສ
Issue Date: March 24, 2014
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO