ແຈ້ງການ ການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການກຳນົດກົນໄກການນຳເຂົ້າລົດ, ສິນສ່ວນລົດ ເພື່ອມາປະກອບຢູ່ໂຮງງານ 045

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການກຳນົດກົນໄກການນຳເຂົ້າລົດ, ສິນສ່ວນລົດ ເພື່ອມາປະກອບຢູ່ໂຮງງານ 045
Issue Number: 045/ຫສນຍ.ລຂ
Issue Date: January 14, 2005
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO