ແຈ້ງການເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການປະມູນຂາຍໄມ້ຍຶດຂອງລັດ ແລະ ໄມ້ທີ່ຍັງຄ້າງ