ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ 1328

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ 1328
Issue Number: 1328/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: July 13, 2015
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO