ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ. 1590

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ. 1590
Issue Number: 1590/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: August 26, 2013
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO