ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຟອມເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາການຄ້າ 1068

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຟອມເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາການຄ້າ 1068
Issue Number: 1068/ຫອຄ.ຄພນ
Issue Date: April 8, 2013
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO