ແຈ້ງການການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າຟອມ D ແລະ ຟອມ AK ສະບັບປັບປຸງ 2795

Metadata

Name: ແຈ້ງການການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າຟອມ D ແລະ ຟອມ AK ສະບັບປັບປຸງ 2795
Issue Number: 2795/ຫອຄ.ກຂອ.ຄຄ
Issue Date: October 4, 2013
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO