ແຈ້ງການການກວດກາຕິດຕາມການມີຕົວຕົນຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍຫຼັງທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 2121

Metadata

Name: ແຈ້ງການການກວດກາຕິດຕາມການມີຕົວຕົນຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍຫຼັງທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 2121
Issue Number: 2121/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: October 14, 2015
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word eng: DOC EN