ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄັງແຮເຂົ້າແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ 2025

Metadata

Name: ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄັງແຮເຂົ້າແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ 2025
Issue Number: 2025/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: October 12, 2010
Category: Other
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO