ບົດແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄ້າ ເລກທີ 0807.pdf

Metadata

Name: ບົດແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄ້າ ເລກທີ 0807.pdf
Issue Number: 0807/ຄພນ.ກກຄ
Issue Date: September 20, 2013
Category: Instruction
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO