ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາເຂົ້າ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ເລກທີ 1514.pdf

Metadata

Name: ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາເຂົ້າ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ເລກທີ 1514.pdf
Issue Number: 1514/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: July 30, 2012
Category: Instruction
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO