ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 1327

Metadata

Name: ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 1327
Issue Number: 1327/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: July 13, 2015
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO