ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ
Issue Number: 228/ນຍ
Issue Date: April 22, 2010
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO