ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
Issue Number: 474/ນຍ
Issue Date: November 18, 2010
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO
word eng: DOC EN