ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຄ້າຊາຍແດນ ເລກທີ 3231.pdf

Metadata

Name: ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຄ້າຊາຍແດນ ເລກທີ 3231.pdf
Issue Number: 3231/ກຂອ.ຊດ
Issue Date: July 13, 2018
Category: Instruction
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word eng: DOC EN