ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຊື່ວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ 2038

Metadata

Name: ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຊື່ວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ 2038
Issue Number: 2038/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: October 28, 2014
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO