ຄຳສັ່ງແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາແກ້ໄຂກ່ຽວກັບກາບສະພາບການປັ່ນປ່ວນ… ເລກທີ 0332 ອຄ ຄພນ ປີ 2010

Metadata

Name: ຄຳສັ່ງແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາແກ້ໄຂກ່ຽວກັບກາບສະພາບການປັ່ນປ່ວນ... ເລກທີ 0332 ອຄ ຄພນ ປີ 2010
Issue Number: 0332/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: February 15, 2010
Category: Order
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO