ຄຳສັ່ງແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະມູນຂາຍໄມ້ທີ່ຢຶດເປັນຂອງລັດ ເລກທີ 0336 ອຄ.ກຂອ ປີ 2017

Metadata

Name: ຄຳສັ່ງແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະມູນຂາຍໄມ້ທີ່ຢຶດເປັນຂອງລັດ ເລກທີ 0336 ອຄ.ກຂອ ປີ 2017
Issue Number: 0336/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: March 13, 2017
Category: Order
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word eng: DOC EN