ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງທີ 2 ຂອງອາຊຽນ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງທີ 2 ຂອງອາຊຽນ0442
Issue Number: 0442/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: March 6, 2013
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN