ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ
Issue Number: 0623/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: July 19, 2019
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO