ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ ສປປ ລາວ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ ສປປ ລາວ0237
Issue Number: 0237/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
Issue Date: February 2, 2012
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN