ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ລາວ ຫວຽດ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ລາວ ຫວຽດ
Issue Number: 2390/ອຄ,ກຂອ
Issue Date: December 15, 2009
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO