ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂາຍໄມ້ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານ FSC

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂາຍໄມ້ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານ FSC
Issue Number: 1976/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: October 6, 2010
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO