ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາເຂົ້າລົດມືສອງ ແລະ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນສໍາລັບການນໍາເຂົ້າລົດ HyBrid, ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍອາຍແກັດ NGV, LPG ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາເຂົ້າລົດມືສອງ ແລະ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນສໍາລັບການນໍາເຂົ້າລົດ HyBrid, ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍອາຍແກັດ NGV, LPG ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
Issue Number: 78/ນຍ
Issue Date: July 3, 2012
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN