ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດສົ່ງອອກຂະໜາດນ້ອຍຊາຍແດນ ເລກທີ 0948

Metadata

Name: ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດສົ່ງອອກຂະໜາດນ້ອຍຊາຍແດນ ເລກທີ 0948
Issue Number: 0948/ອຄ.ຕປທ
Issue Date: August 13, 2001
Category: Other
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO