ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈອງ ແລະ ຮັບຮອງຊື່ວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0924

Metadata

Name: ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈອງ ແລະ ຮັບຮອງຊື່ວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0924
Issue Number: 0924/ອຄ
Issue Date: June 4, 2008
Category: Other
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO