ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍແກັດຫຸງຕົ້ມ

Metadata

Name: ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍແກັດຫຸງຕົ້ມ
Issue Number: 756/ກຄ.ພນ
Issue Date: June 20, 2001
Category: Other
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO