ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ(ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

Metadata

Name: ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ(ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
Issue Number: 065/ປປທ
Issue Date: January 28, 2014
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO
word eng: DOC EN