ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ(ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

Metadata

Name: ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ(ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
Issue Number: 46/ສພຊ
Issue Date: December 26, 2013
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word eng: DOC EN