ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)





Metadata

Name: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)
Issue Number: 064/ປປທ
Issue Date: January 28, 2014
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO